Father Richard Lewandowski to speak on Food For The Poor