Haiti Yard Sale, Saturday, September 12th, 9am - 2pm